NOTĂ DE INFORMARE

REGISTRUL NATIONAL DE FRANCIZA

 1. Operatorul de date cu caracter personal

  ASOCIATIA ROMANA DE FRANCIZA, procesează și prelucrează date și informații, inclusiv de natura datelor cu caracter personal, cărora le sunt aplicabile prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

 2. Definiții

  În sensul Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor):

  • “date cu caracter personal” înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (“persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
  • “prelucrare” înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea;
  • “operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile şi mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;
  • “destinatar” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terţă. Cu toate acestea, autorităţile publice cărora li se pot comunica date cu caracter personal în cadrul unei anumite anchete în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de către autorităţile publice respective respectă normele aplicabile în materie de protecţie a datelor, în conformitate cu scopurile prelucrării.
 3. Informatii cu privire la datele cu caracter personal

 4. Actele normative care reglementează activitatea Registrului National de Franciza, în baza cărora sunt prelucrate datele cu caracter personal sunt:
  • Legea nr. 179/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 52/1997 privind regimul juridic al francizei, precum şi pentru modificarea art. 7 pct. 15 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
  • Ordinul MINISTERULUI PENTRU MEDIUL DE AFACERI COMERT SI ANTREPRENORIAT privind aprobarea conţinutului si modalitatea de administrare a Registrului Naţional de Franciză;
 5. Legalitatea prelucrării

  Potrivit dispozițiilor art. 6 din Regulamentul general privind protecția datelor, prelucrarea este legală numai dacă și în măsura în care se aplică cel puțin una dintre următoarele condiții:

  1. persoana vizată şi-a dat consimţământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;
  2. prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;
  3. prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine operatorului;
  4. prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;
  5. prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorităţii publice cu care este învestit operatorul;
  6. prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terţă, cu excepţia cazului în care prevalează interesele sau drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizată este un copil.
  7. Litera (f) din primul paragraf nu se aplică în cazul prelucrării efectuate de autorităţi publice în îndeplinirea atribuţiilor lor.

 6. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal

  Prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară în scopul îndeplinirii principalelor funcții ale Registrului National de Franciza:

  • funcția de înregistrare a profesioniștilor, precum și a persoanelor pentru care legea nr.179/2019 dispune în acest sens;
  • funcția de efectuare a publicității legale a persoanelor fizice și juridice înregistrate, precum și a actelor lor,
  • funcția de ținere a Registrului National de Franciza,
  • funcția de arhivare a înscrisurilor în baza cărora se efectuează înregistrările în Registrului National de Franciza,
  • funcția de editare și publicare a anuarului de franciza,
  • funcția de eliberare de înscrisuri,
  • funcția de asistență pentru persoanele fizice și juridice supuse înregistrării în Registrului National de Franciza

  Funcția de înregistrare

  Prin înregistrare în Registrului National de Franciza se înţelege:

  • înregistrarea documentului de dezvăluire de informaţii a francizorului care trebuie să conţină date specifice, referitoare la: istoricul şi experienţa francizorului; amănunte privind identitatea managementului francizei; istoricul de litigii al francizorului şi al conducerii acestuia; suma iniţială pe care trebuie să o investească francizatul;obligaţiile reciproce ale părţilor; copii ale rezultatului financiar al francizorului din ultimul an; deţinerea informaţiilor cu privire la unitatea-pilot.
  • În Registrului National de Franciza sunt consemnate date privind notificările documentului de dezvăluire de informații cu privire la deschiderea de noi unități francizate, modificarea /actualizarea informațiilor sau radierea acestora.

   În Registrului National de Franciza sunt consemnate date privind notificările documentului de dezvăluire de informații cu privire la deschiderea de noi unități francizate, modificarea /actualizarea informațiilor sau radierea acestora.

   Refuzul persoanei fizice de a furniza datele cu caracter personal prevăzute de lege are drept consecință respingerea cererii de înregistrare în Registrului National de Franciza.

  Funcția de ținere a Registrului National de Franciza

  Registrului National de Franciza ţine registrul national pentru persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale care desfăşoară activităţi economice avand ca obiect franciza, prin centralizarea tuturor înregistrărilor operate în Registrului National de Franciza şi comunicate, electronic şi automat, Registrului National de Franciza.

  Funcţia de arhivare

  Ca efect al înregistrării persoanelor juridice, persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale şi întreprinderilor familiale care desfăşoară activităţi economice in domeniul francizei cu sediul social/sediul profesional in Romania, prin Registrului National de Franciza se realizează evidenţa datelor din documentele de dezvăluire de informaţii înregistrate de francizori supuse înregistrării, arhiva oficială a documentelor cu caracter constitutiv sau modificator ale acestora şi a altor documente prevăzute în mod expres de lege.

  Funcţia de arhivare a înscrisurilor în baza cărora se efectuează înregistrările în Registrului National de Franciza se realizează prin păstrarea şi conservarea fizică şi pe suport electronic a tuturor înscrisurilor în baza cărora sunt efectuate înregistrările în Registrului National de Franciza, a înscrisurilor care atestă efectuarea înregistrărilor persoanelor înregistrate.

  Dosarul fiecărei persoane înregistrate în Registrului National de Franciza cuprinde toate înscrisurile depuse în legătură cu înregistrarea sau cu orice operaţiune care, potrivit legii, se efectuează în Registrului National de Franciza, precum şi înscrisurile care atestă înregistrarea. Înscrisurile depuse la Registrului National de Franciza în vederea îndeplinirii unor proceduri prealabile înscierii, cerute de lege.

  Funcția de eliberare de înscrisuri și de informare

  Registrului National de Franciza este obligat să elibereze, pe cheltuiala persoanei care a înregistrat cererea, informații, extrase de registru și certificate constatatoare despre datele înregistrate în Registrului National de Franciza, precum și certificate constatatoare că un anumit act sau fapt este ori nu este înregistrat, copii și copii certificate de pe înregistrările efectuate în registru și de pe actele prezentate, pentru care se percep tarife.

  Eliberarea de înscrisuri şi de informare se realizează, la solicitarea persoanei interesate, în special prin:

  1. eliberarea de certificate constatatoare care atestă că un anumit act sau fapt este înregistrat ori nu în Registrului National de Franciza;
  2. eliberarea de certificate constatatoare care atestă înregistrarea document de dezvăluire de informaţii;
 7. Categoriile de date cu caracter personal care se înregistrează în Registrul Național de Franciză

  În Registrul Național de Franciză, companiile naţionale, regiile autonome şi societăţile europene cu sediul în România, profesioniștii, persoane fizice autorizate, întreprinderilor individuale şi familiale se înscriu următoarele date cu caracter personal, precum şi modificările acestora:

  • datele de identificare a persoanei juridice, a titularului întreprinderii individuale, iar în cazul întreprinderii familiale, datele de identificare a reprezentantului acesteia şi a membrilor ei (numele, prenumele, cetăţenia).
  • istoricul şi experienţa francizorului;
  • informaţiilor cu privire la unitatea-pilot;
  • amănunte privind identitatea managementului francizei;
  • istoricul de litigii al francizorului şi al conducerii acestuia;
  • suma iniţială pe care trebuie să o investească francizatul
  • document de dezvăluire de informaţii
 8. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

  Datele cu caracter personal obținute de la Registrul Național de Franciză pot fi prelucrate de către solicitanți numai în scopul pentru care au fost solicitate/furnizate.

  În cazul în care solicitantul intenționează prelucrarea datelor cu caracter personal obținute de la Registrul Național de Franciză, acesta are obligația de a respecta prevederile legale privind protecția persoanelor în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

  Informațiile privind datele cu caracter personal înregistrate în Registrului National de Franciza sunt comunicate către:, autoritățile publice cu atribuții în supravegherea și controlul activității economice, instituţiile/autorităţile cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice, securității naţionale şi justiţiei, autorităților/instituțiilor din administrația publică, misiuni diplomatice acreditate, alte entități de drept public sau privat, orice alte persoane fizice sau juridice care justifică un interes legitim, în condiţiile legii.

  Informațiile și/sau copiile simple/certificate de pe înregistrările efectuate în Registrului National de Franciza și de pe actele prezentate sunt eliberate autorităților și instituțiilor publice, cu respectarea prevederilor privind protecția datelor.

  Autoritățile/instituțiile publice cărora le sunt furnizate date cu caracter personal înregistrate în Registrul Național de Franciză au obligația de a efectua prelucrarea datelor cu caracter personal cu respectarea normelor aplicabile în materie de protecție a datelor cu caracter personal în conformitate cu scopurile prelucrării.

 9. Registrul Național de Franciză eliberează informații despre francizele înregistrate în Registrul Național de Franciză prin intermediul serviciului: Registrul Național de Franciză ONLINE.

  Serviciile on-line ale Registrului Național de Franciză sunt puse la dispoziție prin intermediul paginii www.rnf.ro

 10. Drepturile persoanei vizate:

  În conformitate cu dispoziţiile Regulamentului nr. 679/2016 persoana vizată are următoarele drepturi:

  • dreptul la informare şi acces la date cu caracter personal (art. 13-15);
  • dreptul la rectificare (art. 16);
  • dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) (art. 17);
  • dreptul la restricţionarea prelucrării (art. 18);
  • dreptul la portabilitatea datelor (art. 20);
  • dreptul la opoziţie (art. 21);
  • dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri (art.22).

  Pentru exercitarea drepturilor menționate mai sus persoana vizată trebuie să transmită a cerere întocmită în formă scrisă, la adresa: info@francizor.ro

ATENȚIE!

Informațiile referitoare la persoana juridică se înregistrează în Registrul Național de Franciză devin date publice. Datele referitoare la identificarea firmei (sediu social, nr. telefon, adresă de e-mail, fax, web site) nu intră sub incidența dispozițiilor legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

În cazul înscrierii datelor personale precum numărul de telefon, adresa de e-mail în cadrul secțiunilor ce fac referire la profesionist (persoană juridică, PFA, II, IF), datele respective se înregistrează în Registrul Național de Franciză ca aparținând profesionistului și devin date publice.